My first book of Southern African animal tracks

My first book of Southern African Animal Tracks introduces 55 different types of animals and their footprints.
22213
978-1-77584-038-1
sofort lieferbar
neu
14,80 € *

Title: My First Book of Southern African Animal Tracks
Authors: Chris Stuart; Tilde Stuart
Publisher: Random House Struik
Imprint: Struik Nature
Cape Town, South Africa 2014
ISBN 9781775840381 / ISBN 978-1-77584-038-1
Softcover, 21 x 28 cm, 64 pages, 60 illustrations, text in English, Afrikaans, Zulu, Xhosa

Description:

My first book of Southern African Animal Tracks introduces to the intriguing world of tracking and will keep children happily busy for hours at home or on trips to view the signes and traces of wildlife. The text in English, Afrikaans, Zulu and Xhosa expands the readership and promotes multilingualism.

Afrikaans: My eerste boek van Suider-Afrikaanse dierespore stel die leser aan 55 verskillende soorte diere bekend asook die spore wat hulle agterlaat. Die diere en voëls wat ingesluit is sal waarskynlik maklik gesien word tydens 'n besoek aan natuurreservate of wildtuine -of selfs in tuine. Hierdie inleiding tot die fassinerende wêreld van spoorsny sal kinders vir ure lank besig hou by die huis of tydens uitstappies om na wild te gaan kyk.

Zulu: Incwadi Vami Vokuqala Yemikhondo Vezilwane ZaseNingizimu Ne-Afrika ikwethulela izinhlobo ezahlukene zezilwane ezingama-55 kanye neminyatheliso yamasondo noma yezidladla ezizishiya ngemuva. Izilwane nezinyoni ezifakiwe yilezo osemathubeni amaningi okuthi uzithole uma uvakashela izindawo ezilondoloza imvelo noma iziqiwi - nasezingadini. Lokhu kwethulwa kulo mhlaba ohlaba umxhwele wemikhondo kuzogcina izingane zakho zigxile ngentokozo amahora amaningi ekhaya noma ohambeni lokuyobheka izilwane zasendle.

Xhosa: Incwadi yam yokuqala yeMizila yeZilwanyana zaseMazantsi eAfrika ithetha ngezilwanyana ezingama-55 kwanemizila yazo. Izilwanyana kunye neentaka ezilapha zezo unokuzif umana xa utyelele kwimizi yolondolozo Iwezendalo okanye iindawo zezilwanyana -okanye kwanasezitiyeni. La mavandlakanya okukhangela imizila yezilwanyana aza kuzitsho zithi swii iingqondo zabantwana kangangeeyure ekhaya okanye xa bekukhenketho lokuya kubona izilwanyana zasendle.